Pay with: PayPal
Choose your language: Dutch German English Spanish Denmark Sweden Norway
Private Bungalows - Dragonclub 2
Gran Canaria Tours

HUURVOORWAARDEN


1. Huurcontract

Het huurcontract, dat bindend is, bevestigt de huurafspraak aangegaan tussen de verhuurder,
Grancanariatours, en de huurder. Na de reservering krijgt de huurder twee exemplaren van de
huurovereenkomst/FAKTUUR toegezonden. Deze stuurt binnen 10 werkdagen een exemplaar
van deze huurover-eenkomst/ /FAKTUUR ondertekend naar Grancanariatours terug. In de
huurovereenkomst zijn de volgende gegevens opgenomen: naam van de verhuurder, naam van de
(hoofd-) huurder, de naam en de vestigingsplaats van het bungalowpark, de huurperiode, het
maximaal aantal personen per overnachting en de

In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens opgenomen:

Verhuurder: naam, adres, telefoonnummers en bankgegevens
Huurder: naam, adres en telefoonnummers
Bungalowpark: naam, adres en de vestigingsplaats
Huurperiode:  
Aantal personen per overnachting:  
Huurprijs:  

2. Aansprakelijkheid en plichten Grancanariatours
Grancanariatours is ten opzichte van de huurder aansprakelijk voor de goede uitvoering van de
uit de huurovereenkomst voortvloeiende veplichtingen. Indien Grancanariatours aansprakelijk is
voor door de huurder geleden derving van vakantiegenot, bedraagt de vergoeding maximaal het
bedrag van de totale huursom. Grancanariatours heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende
huurder naar beste kunnen hulp te bieden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening
van Grancanariatours, indien de tekortkoming in de uitvoering van de huurovereenkomst aan
Grancanariatours is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de huurder is toe te rekenen,
is Grancanariatours tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van
haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor de huurder.
Grancanariatours is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen zonder tussenkomst
van de rechter als de huurder zich, ook na schriftelijke en per aangetekende post verzonden
sommatie/aanmerking, niet houdt aan de overeengekomen betalingstermijnen en als de huurder
zich niet aan deze huurvoorwaarden houdt gedurende het verblijf in de bungalow.
Grancanariatours heeft de taak ervoor te zorgen dat de gehuurde bungalow schoon en in ordelijke
staat aan de huurder wordt opgeleverd. Op- en aanmerkingen hierover dient de huurder binnen
24 uur aan Grancanariatours kenbaar te maken.
Grancanariatours is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de huurovereenkomst,
indien de tekortkomingen, uitgaande van de Nederlandse wet of de in Nederland geldende opvattingen,
niet de schuld is van Grancanariatours. Bij wangedrag van de huurder, waarbij inbreuk wordt gemaakt
op de privacy van andere gasten, of als in het algemeen overlast wordt veroorzaakt, houdt Grancanariatours
zich het recht voor de huurder na een eerste waarschuwing de toegang tot de bungalow te ontzeggen.
Daarnaast kan Grancanariatours niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. wangedrag van andere gasten.
Er is door Grancanariatours geen enkele vorm van verzekering getekend voor het dekken van eventuele
persoons- of goederenschade geleden door de huurder, die zijn ontstaan tijdens het verblijf in het gehuurde.
Grancanariatours is dan ook van alle aansprakelijkheden tav. deze schades uitgesloten.

Grancanariatours is niet verantwoordelijk voor tijdelijke uitval cq. storingen in en om de bungalow van
water- en/of energiehuishouding, veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsing
en/of sluiting van winkels, bedrijven ed., bouw- en constructiewerkzaamheden en straat-opbrekingen
rondom de bungalow voor zover deze vooraf niet aangekondigd zijn.
Grancanariatours is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals oa. natuurrampen, stakingen,
buitengewone weersomstandigheden, oorlog, epidemische ziektes en olie-/benzinerantsoenering.
Indien Grancanariatours gedwongen zou zijn, buiten haar schuld, te annuleren, zal de huurder de keuze
hebben tussen de huur van een andere bungalow of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de
huursom. In beide gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.
Grancanariatours is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de
huurovereenkomst, indien en voor zover deze onjuiste uitvoering is toe te schrijven aan de huurder.


3. Aansprakelijkheid en plichten huurder
De hoofdhuurder, die vermeld wordt op het huurcontract, is aansprakelijk voor de medehuurders
en eventuele gasten.
De huurder is ervoor aansprakelijk dat de bungalow nooit zonder speciale toestemming van
Grancanariatours mag worden bewoond door meer personen dan staat aangeven in het contract.
Bij het overschrijden van dit aantal wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd
en wordt de toegang tot de bungalow ontzegd zonder aanspraak op restitutie van de huursom of een gedeelte
daarvan De huurder is door het aangegane huurcontract verplicht het gehuurde netjes te houden en zal bij
het verlaten van de bungalow deze netjes, opgeruimd en bezemschoon achterlaten. Eventuele extra nodige
schoonmaakkosten, buiten de normale schoonmaak (=bezemschoon), dienen door de huurder te
worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de bungalow en alles wat daar toe behoort.
De huurder is verplicht, indien er sprake is van schade aan het gehuurde of toebehoren veroorzaakt door
de huurder tijdens het verblijf, deze schade op zijn kosten te (laten) herstellen.
Indien er sprake is van schade aan de bungalow of de inventaris, is de huurder verplicht binnen 24 uur
Grancanariatours hier van op de hoogte te stellen. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten
dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. Later kan de huurder deze evt. verhalen op een door hem,
buiten Grancanariatours om, afgesloten reisverzekering.
Indien er schade wordt geconstateerd als de huurder reeds is afgereist, dan worden deze schades alsnog
hersteld op diens kosten. De huurder doet er goed aan zijn wettelijke aansprakelijkheid, bijv. in geval van
door hem veroorzaakte brand van de betrokken bungalow, te verzekeren. In Nederland is deze aansprakelijkheid
door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt.
Ook dient de huurder een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

4. De volgende betalingsvoorwaarden zijn geldende:

Mogelijkheid 1:

- binnen 14 dagen na uitschrijven van het huurcontract:
- 35% van het totale huurbedrag per bank

- 30 dagen voor de huurder intrek in de bungalow neemt:
- 65% van het totale huurbedrag per bank


Mogelijkheid 2:

- binnen 14 dagen na uitschrijven van het huurcontract:
- 35 % van het totale huurbedrag per bank
- bij aankomst in het park:
- 65 % contant van het totale huurbedrag


Mogelijkheid 3:

- het totale huurbedrag (100%) contant bij aankomst in het
-
park

Indien er bij het afsluiten van het contract sprake is van minder dan 30 dagen voordat de huurder
intrek in de bungalow neemt, moet het gehele huurbedrag in een keer voldaan worden.

5. Prijzen
Alle prijzen genoemd in deze website zijn prijzen onder voorbehoud. Prijsveranderingen kunnen niet
worden ingevoerd binnen een periode van 6 maanden nadat het huurcontract is afgesloten.

6. Klachten
Eventuele reklamaties over dingen die niet aanwezig zijn of niet naar behoren functioneren in de bungalow
moeten door de huurder binnen 24 uur per telefoon, per telex, per brief of per fax worden meegedeeld aan
Grancanariatours. De huurder is verplicht om Grancanariatours 48 uur tijd te geven om hetgeen niet aanwezig
is te vervangen of hetgeen niet naar behoren functioneert te repareren. In geval van schade is de huurder
verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken zodat het verlies voor Grancanariatours minimaal is.
Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost dient de huurder binnen 2 weken na terugkeer een schriftelijk
en gemotiveerd schrijven in te dienen bij Grancanariatours.
Een vroegtijdig vertrek, zonder Grancanariatours daarvan op de hoogte te hebben gebracht, of het zich niet
houden aan de tijdslimiet van 24 uur waarbinnen een klacht moet worden gemeld, vrijwaart Grancanariatours van
elke acceptatie van een klacht of elke vorm van restitutie.

7. Annulering
Indien de huurder het huurcontract wil annuleren, dient dit te gebeuren per post of e-mail gericht aan
Grancanariatours. Deze annulering is pas geldig vanaf de dag dat Grancanariatours deze heeft ontvangen.
In geval van annulering van het contract brengt Grancanariatours de volgende bedragen in rekening:

- 63 tot 42 dagen voor aankomst: 35% van het totale huurbedrag.

- 41 tot 21 dagen voor aankomst: 75% van het totale huurbedrag.

- Vanaf 20 dagen voor aankomst: 100% van het totale huurbedrag.

Het is de huurder toegestaan het gehuurde over te dragen aan een andere huurder. De vervangende huurder
en de oorspronkelijke huurder zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het evt. nog verschuldigde
gedeelte van de totale hoofdsom. De wijzigingskosten bedragen € 40. Indien hiervan sprake is moet u zich
schriftelijk wenden tot Grancanariatours.

8. Huisdieren
Huisdieren mogen slechts dan worden meegenomen (al dan niet tegen betaling), als dit na toestemming van
Grancanariatours in het huurcontrakt staat vermeld.

9. Prijzen
Alle prijzen genoemd in onze website zijn prijzen inclusief kosten voor elektriciteit en waterverbruik

10. Rechtspraak
Op de tussen Grancanariatours en huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen worden afgewikkeld door de rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen zich de vestigingsplaats
van Grancanariatours bevindt.

11. Website
Tevens verwijzen wij u naar de algemene informatie die te vinden is op onze website.